หลักธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Good Governance & Social Responsibility)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจ้งประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม

Huamak Campus

De Montfort Hall (D building),
1st floor, OHRM room

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24, Ramkhamhaeng Rd.,
Huamak, Bangkapi, Bangkok, 10240, Thailand

Tel. (66) 0-2300-4543-62

Suvarnabhumi Campus

St. Michael’s Hall (SM building),
1st floor, SM107 room

88 Moo 8 Bangna-Trad KM.26, Bangsaothong,
Bangsaothong, Samuthprakarn, 10570, Thailand

Tel. (66) 0-2723-2222

AU WEBSITE