สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจ้งประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม

Page 1 of 2

Huamak Campus

De Montfort Hall (D building),
1st floor, OHRM room

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24, Ramkhamhaeng Rd.,
Huamak, Bangkapi, Bangkok, 10240, Thailand

Tel. (66) 0-2300-4543-62

Suvarnabhumi Campus

St. Michael’s Hall (SM building),
1st floor, SM107 room

88 Moo 8 Bangna-Trad KM.26, Bangsaothong,
Bangsaothong, Samuthprakarn, 10570, Thailand

Tel. (66) 0-2723-2222

AU WEBSITE